Go talks

Slide decks:

00-course-info.slide: Програмиране с Go
01-intro.slide: Въведение в Go
02-funcs_and_pointers.slide: Функции и указатели
03-data_structures.slide: Структури от данни
04-concurrency101.slide: Concurrency 101
05-types_and_interfaces.slide: Типове и интерфейси
06-concurrency102.slide: Конкурентност 102
07-errors_and_testing.slide: Обработване на грешки
08-regexp.slide: Регулярни изрази
09-cgo-runtime.slide: Cgo и Go изцяло на Go
10-tools.slide: Tools, Tips and Good Practices
11-goruntime.slide: Интересни имплементационни детайли в Go
12-web-programming.slide: Web програмиране

Sub-directories:

assets
code